Privacy policy


OnsKenia hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring geven wij u informatie hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens binnen onze onderneming.

OnsKenia dient zich te houden aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

  • Persoonsgegevens worden beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn om uw reisovereenkomst te kunnen uitvoeren;
  • OnsKenia verwerkt alleen persoonsgegevens in overstemming met het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn;
  • OnsKenia zal uitdrukkelijk uw toestemming vooraf vragen voor aanvullende persoonlijke privacy gevoelige gegevens in het kader van het uitvoeren van de reisovereenkomst voor reizigers met een beperking in een separaat toegezonden overeenkomst;
  • OnsKenia verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij verstrekking benodigd zal voor het uitvoeren van de reisovereenkomst;
  • OnsKenia verstrekt en/of verkoopt geen persoonsgegevens aan personen en/of bedrijven voor commerciŽle exploitatie;
  • OnsKenia heeft technische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen, voor herstellen bij technische incidenten maken wij backups beveiligd met een wachtwoord;

OnsKenia is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer voor verdere toelichting.

Informatie persoonsgegevens

Voor het maken van een boeking wordt u gevraagd naar persoonlijke gegevens. De gegevens die u verstrekt gebruiken wij om benodigde vluchten, accommodaties en eventueel de overige reisproducten te boeken. De informatie wordt verder gebruikt om u verder te informeren over onze service, reisproducten en de tussentijdse kennisgevingen over uw reisbestemming.

Voor hulp en/of calamiteiten tijdens de uitvoering van de reisovereenkomst wordt u verzocht informatie te verstrekken van thuisblijvers, deze gegevens worden alleen gebruikt binnen OnsKenia in geval van nood. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk om thuisblijvers hierover te informeren dat u gegevens aan OnsKenia verstrekt voor calamiteiten.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor het leveren van de diensten en/of het naleven van de reisovereenkomst is het mogelijk dat wij persoonsgegevens beschikbaar moeten stellen. Dit beperkt zich tot derden die benodigd zijn om het uiteindelijke reisproduct en/of diensten te kunnen leveren zoals overeengekomen in de reisovereenkomst.

Voor uw uiteindelijke reisbestemming kunnen wij verplicht worden door overheidsinstanties om persoonlijke gegevens te verstrekken waaronder grenscontrole, immigratiediensten en/of voor antiterroristische doeleinden.

Minderjarigen

Voor minderjarige personen verwerken wij alleen persoonsgegevens afgegeven met de daarvoor benodigde toestemming van ouder, verzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle verwerkers van gegevens die namens OnsKenia over uw gegevens moeten beschikken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid worden gehanteerd op onze systemen.
  • Encryptie van persoonsgegevens worden ingezet als daar aanleiding toe is;
  • Medewerkers en/of dienstverleners zijn geÔnformeerd over het belang van naleving van de Europese wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens. Buiten Europa willen wij u erop attenderen wijzen dat landen niet gehouden zijn aan de Europeesche wet- en regelgeving.

Inzage en verwijderen van persoonsgegevens

OnsKenia is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van uw gegevens. Indien u inzage wenst, correcties wilt doorvoeren en/of verzoek wenst in te dienen tot het verwijderen van uw gegevens, kunt u dit doen door op onderstaand email-adres een verzoek in te dienen.

Klachtenprocedure

Heeft u een gegronde klacht over het verwerking van uw persoonsgegevens door OnsKenia, vragen wij u direct contact op te nemen om te komen tot een oplossing.
Wij willen u erop wijzen dat u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy bescherming de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bovenkant pagina
OnsKenia.nl
Moerbeilaan 2
3833 AW Leusden
Telefoon 030 - 220 4385