OnsKenia is aangesloten als reisorganisatie bij de SGR


OnsKenia.nl KvK nr. 30244848 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

OnsKenia is aangesloten als reisorganisatie bij het Calamiteitenfonds


OnsKenia.nl KvK nr. 30244848 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.


Artikel 1. Reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het reisaanbod van OnsKenia.nl door de reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop alle benodigde persoonsgegevens kenbaar gemaakt zijn per e-mail en bevestigd door OnsKenia.nl van ontvangst.

Na bevestiging ontvangt de reiziger binnen zeven werkdagen een factuur voor de betaling. Wij verzoeken de reiziger dringend om alle gegevens te controleren. Wijzigingen dienen binnen 2 werkdagen aan OnsKenia.nl te worden doorgegeven anders is het mogelijk dat OnsKenia.nl genoodzaakt is wijzigingskosten door te belasten aan de reiziger.

De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien en tevens verplicht is eventuele relevante persoonlijke omstandigheden van de overige reizigers bij boeking kenbaar te maken, zoals leeftijd, handicap, dieet en verdere fysieke tekortkomingen van een reiziger.

Indien de reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot te leveren diensten zoals zitplaats in het vliegtuig, speciale maaltijden en dergelijke, dan zal met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.

Bij het reisaanbod waarbij het vervoer inbegrepen is staat de reisduur in dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst zijn inbegrepen en gelden als hele dagen. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht vertrek- en aankomsttijden.

Incidentele of structurele wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen mogelijk van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. OnsKenia.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van vertraging en/of annulering van vluchten van continentale en intercontinentale luchtvaartmaatschappijen.

 

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

Als een overeenstemming is bereikt op een door OnsKenia.nl samengestelde rondreis, sturen wij u officiële bevestiging toe waarin de details van de reis, hotel accommodatie en verdere relevante informatie uitgewerkt zijn. Daarbij ontvangt de contractant een aanmeldingsformulier welke per reiziger ingevuld dient te worden. Na ontvangst van de aanmeldingsformulier(-en) verzorgen wij de definitieve reserveringen. Ter bevestiging van uw boeking met OnsKenia.nl versturen wij ons factuur, waar wij u verzoeken 25% van de totale rondreis als voorschot over te maken. Resterende 75% moet voldaan zijn 45 dagen voor vertrek. Voor overeenstemmingen binnen 45 dagen voor vertrek zal worden verzocht de volledige factuur over te maken op het moment van boeken.

 

Indien het volledige bedrag niet aan OnsKenia.nl is overgemaakt op de uiterste betaaldatum, behoudt OnsKenia.nl zich het recht om de reis te annuleren onder de hierna vermelde kosten van toepassing bij annulering. Reisbescheiden kunnen wij pas toezenden op het moment dat een volledige betaling is ontvangen.

 

Afwijkende betalingsvoorwaarden groepsreizen:

Bij totstandkoming van de reisovereenkomst van een groepsreis dienen reiziger een aanbetaling van 25% van de reissom te betalen. Indien voor bepaalde groepsreizen een minimum aanbetaling wordt vereist die afwijkt van het hiervoor vermelde, zal OnsKenia.nl dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden eveneens is het mogelijk dat een niet restitutiebaar deel van een reissom bepaald kan worden voor groepsreizen.

 

Artikel 3. Reissom

Standaard in de reissom zijn belastingen zoals luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag en brandstofheffing opgenomen. Indien een luchtvaartmaatschappij en/of lokale overheden belastingen, parkentree, brandstoftoeslagen of andere prijsmaatregelen tussentijds invoeren dan wel verhogen, is het recht van OnsKenia.nl om deze extra kosten door te belasten aan de reiziger.

 

De overeengekomen reissom is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij OnsKenia.nl bekend waren op het moment van aanbieding. OnsKenia.nl behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. OnsKenia.nl hanteert als basis voor het berekenen van de reissom een bezetting van twee personen. Wanneer een reiziger alleen reist, is dan ook een eenpersoonstoeslag van toepassing. Voornoemde toeslagen worden op de aangeboden reis aangegeven.

 

Artikel 4. Reisdocumenten

OnsKenia.nl verstrekt aan de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoort, visa en adviezen over gezondheidszaken. De reiziger is zelf verantwoordelijk bij vertrek en gedurende de gehele periode van de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepolikliniek, Tropeninstituut, GGD of huisarts. Voor actuele informatie verwijzen wij de reiziger naar de plaatselijke GG&GD (vaccinatielijn 0900-9584), uw huisarts en diverse informatielijnen zoals het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).

De reiziger is verantwoordelijk voor een geldig paspoort gedurende de afgesproken periode van de reis en waarvan het paspoort nog zes maanden geldig is op de laatste dag van vertrek uit het bezochte land van bestemming. Het paspoortnummer dat de reiziger invult tijdens de boeking, dient het nummer te zijn van het paspoort dat de reiziger gebruikt ten tijde van de aangeboden reis. De reiziger dient tevens rekening te houden dat vluchten met binnenlandse luchtvaartmaatschappijen pas ingeboekt kunnen worden op het moment dat het juiste paspoortnummer en tenaamstelling bekend is bij OnsKenia.nl. De reiziger dient zelf te informeren naar de exacte reisdocumenten die een reiziger nodig heeft indien de reiziger niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Dit geldt tevens voor de landen waar een tussenlanding wordt gemaakt.

Voor landen binnen het reisgebied van OnsKenia.nl is een visumplicht, het is mogelijk een visum bij de betreffende ambassade of het consulaat voor vertrek aan te vragen. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van een visum indien de reiziger niet de Nederlandse nationaliteit heeft of wanneer de reiziger een visum zelf regelt. Voor landen binnen het reisgebied van OnsKenia.nl is het mogelijk om op de luchthaven van de bestemming een visum te verkrijgen, waarvoor OnsKenia.nl de benodigde documenten aan de reiziger zal overhandigen voor vertrek. Als extra service is het mogelijk door OnsKenia.nl een visum te laten verzorgen, waarvoor bemiddelingskosten in rekening gebracht worden. OnsKenia.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten die voortvloeien uit het feit dat de reiziger niet in het bezit is van een correct visum.

De reiziger dient bij betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en zelf te controleren of de informatie ten tijde van vertrek nog steeds relevant is. Indien reisdocumenten van de reiziger niet in orde zijn of geheel niet aanwezig, zullen alle daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van de reiziger komen. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de geldige reisdocumenten. OnsKenia.nl is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in de reisdocumenten van de reiziger, alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

OnsKenia.nl verricht de reserveringen op basis van de reisovereenkomst, bevestigingen van het boekingsbescheiden worden naar de reiziger verzonden ter controle. De reiziger is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de volledige namen volgens het bevolkingsregister, van alle betrokkenen reizigers. Na controle van de reiziger is OnsKenia.nl verantwoordelijk voor alle reserveringen op naam van de reiziger. Na betaling verstrekt OnsKenia.nl aan de reiziger een overzicht van het reisschema, een factuur wat tevens als bewijs dient van boeking voor een afgesloten reisverzekering.  De vouchers worden afhankelijk van het land in kwestie meegestuurd of door de lokale agent in het land van bestemming overhandigd. Tickets voor intercontinentale vluchten indien verzorgt door OnsKenia.nl worden tijdig aan de reiziger overhandigd voor vertrek.

 

Artikel 5. Wijzigingen door reiziger

De reiziger kan zich voor de uitvoering van de reisovereenkomst laten vervangen, mits deze persoon voldoet aan de eisen betreffende de reis en het verblijf en mits de reiziger OnsKenia.nl vergoedt voor alle kosten die worden veroorzaakt door de wijziging. Waarbij reeds aangekochte tickets voor intercontinentale vluchten niet overdraagbaar zijn. De oorspronkelijke reiziger en eventuele vervanger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk tegenover OnsKenia.nl voor alle kosten ten gevolge van deze vervanging en voor het resterende tegoed van de reissom. OnsKenia.nl ontvangt van de nieuwe reiziger een schriftelijke verklaring dat de vervanger op de hoogte is van het reisschema, reissom en reisvoorwaarden. De wijziging is alleen toegestaan indien OnsKenia.nl in staat gesteld wordt om deze wijzigingen te kunnen doorvoeren tot 30 dagen voor vertrekdatum.

 

Artikel 6. Wijzigingen door OnsKenia.nl

OnsKenia.nl heeft het recht de reisovereenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Lokale omstandigheden op plaats van bestemmingen die door OnsKenia.nl zijn aangeboden, waardoor een reiziger in gevaar kan komen of door onvoorziene omstandigheden welke niet bekend waren nadat reisovereenkomst gesloten was.

 

In het geval van overmacht heeft OnsKenia.nl het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, brand etc. Verder onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van OnsKenia.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. OnsKenia.nl is verplicht de reiziger zo direct mogelijk nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Indien de reiziger gebruik maakt van de aangeboden wijziging, dient deze dit binnen een gestelde termijn schriftelijk te bevestigen aan OnsKenia.nl voor akkoord.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid van OnsKenia.nl

OnsKenia.nl is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst en daaruit voortvloeiende verplichtingen. Hieronder mag worden verstaan de verwachtingen die een reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van adviezen van OnsKenia.nl, rekening houdend bekend te zijn op de plaats van deze bijzondere bestemmingen. OnsKenia.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en annuleringsverzekering. OnsKenia.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.

 

Wet en ANVR-reisvoorwaarden spreken over 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben'. De keuze van de reiziger deel te nemen aan een avontuurlijke reis betekent deelname met een eigen keuze voor een aanvaardbaar risico. Lokale omstandigheden op plaats van de bestemming en het karakter van deze reizen kunnen ons dwingen een reisschema aan te passen. Als OnsKenia.nl dan wel diens vertegenwoordiger toevlucht moeten nemen tot alternatieven dient OnsKenia.nl te trachten de kwaliteit van de reisovereenkomst te handhaven.  De reiziger is bekend dat in het land van bestemming bepaalde gevaren bestaan met betrekking tot het in wild levende dieren, OnsKenia.nl kan niet verantwoordelijk gehouden voor het gevaar wat dit met zich meebrengt. In het wild levende dieren kunnen zich vrij bewegen waardoor OnsKenia.nl niet aansprakelijk gehouden kan worden gehouden indien de verwachting van de reiziger niet nageleefd kan worden als deze dieren niet aangetroffen worden tijdens een rondreis.

 

Aansprakelijkheid van OnsKenia.nl aangaande vervoer over weg of door de lucht in het land van de bestemming valt onder de wet- en regelgeving van het land waar de diensten worden uitgevoerd. Iedere vorm van aansprakelijkheid is onderworpen aan het rechtssysteem en rechtspraak in het land van bestemming. OnsKenia.nl behoudt het recht voor om de door ons geleverde diensten te laten uitvoeren door derden. 

 

Omdat reizen in avontuurlijke landen risico’s met zich meebrengen, dient de reiziger een goede reisverzekering af te sluiten. OnsKenia.nl kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als wel letselschade welke is veroorzaakt door de reisactiviteiten die OnsKenia.nl organiseert. Middels ondertekening van het aanmeldformulier verklaart de reiziger hiermee akkoord te gaan.

 

Indien OnsKenia.nl aansprakelijk gehouden kan worden door geleden schade van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen. In geval OnsKenia.nl aansprakelijk gehouden kan worden voor schade die de reiziger lijdt in uitoefening van beroep, bedraagt de vergoeding nooit meer dan eenmaal de overeengekomen reissom.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid / verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de balie van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Indien een reiziger een vlucht mist, zijn hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger. Door sterk toegenomen luchtverkeer is vertraging niet altijd te vermijden en adviseren de reiziger om tijdig aanwezig te zijn op alle luchthavens zodat de reiziger niet door onverwachte omstandigheden uw vlucht en/of aansluiting mist. Voor het inchecken op luchthavens adviseert OnsKenia.nl 2,5 tot 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn. De incheckbalies sluiten altijd precies op tijd. OnsKenia.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en/of aansluiting door het te laat aankomen bij de incheckbalie. De reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering De verplichting van OnsKenia.nl om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagage verzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger dient OnsKenia.nl te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten. OnsKenia.nl is niet aansprakelijk voor de persoonlijke goederen van de reiziger, voor ongevallen, verwondingen, ziektes of sterfgeval tijdens de reis of bij verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke goederen.

 

De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van OnsKenia.nl dan wel diens vertegenwoordiger ter bevordering van een goede uitvoering van de reis op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming dan wel naleven van deze verplichtingen of gestelde voorwaarden opgenomen in deze reisovereenkomst. OnsKenia.nl is niet aansprakelijk voor elke vorm van activiteit geboekt door de reiziger ter plaatse en niet opgenomen is in de reisovereenkomst.

 

De reiziger heeft bewust gekozen voor het benaderen van het in wild levende dieren, het overnachten op verblijfplaatsen waar wild levende dieren voorkomen, waardoor OnsKenia.nl of diens vertegenwoordiger niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele ongevallen met wilde dieren.  De reiziger wordt dan ook aangeraden zich aan de regels en voorschriften te houden welke gelden op aanraden van OnsKenia.nl, diens vertegenwoordiger dan wel op de verblijfplaats van overnachting.

 

De reiziger is verplicht kenbaar te maken indien deze niet over goede gezondheid beschikt, waardoor OnsKenia.nl in staat gesteld wordt de reiziger te adviseren welke reismogelijkheid het beste op de wensen en conditie aansluit. De reiziger is verplicht indien deze niet beschikt over een goede gezondheid en/of conditie een huisarts te raadplegen over de voorgenomen bestemming en/of route aangeboden door OnsKenia.nl.

 

Artikel 9.  Klachten

Eventuele klachten die het niveau van een enkele op – of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij OnsKenia.nl dan wel diens vertegenwoordiger. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met OnsKenia.nl, om deze in de gelegenheid te stellen een passende oplossing te bieden. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. OnsKenia.nl is niet verantwoordelijk voor klachten die binnenkomen nadat de voorgeschreven periode is verstreken.

 

Artikel 10.  Annulering door de reiziger

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden. Na verzending van het boekingsformulier houdt de reiziger het recht om kosteloos te annuleren tot 24 uur na verzending van het boekingsformulier. Dit recht vervalt als de boeking binnen acht weken voor de vertrekdatum van de reis plaats heeft gevonden.

Vliegarrangement uitgevoerd door OnsKenia.nl, gelden de gestelde voorwaarden van de desbetreffende vliegtuigmaatschappij met betrekking tot annuleringen.


Landarrangement uitgevoerd door OnsKenia.nl, zijn de volgende bedragen verschuldigd bij annulering door de reiziger:


Kenia - Tanzania:
tot 45 dagen voor vertrek: 20% van de reissom, of geldende minimum aanbetaling
45 dagen tot 30 dagen voor vertrek 50% van de totale reissom.
30 dagen tot 16 dagen voor vertrek 75% van de totale reissom.
15 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom.

 

Oeganda:
tot 30 dagen voor vertrek: 20% van de reissom, of geldende minimum aanbetalingv
30 dagen tot 13 dagen voor vertrek 60% van de totale reissom.
14 dagen tot 6 dagen voor vertrek 75% van de totale reissom.
5 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom.

 

Artikel 12.  Annulering groepsreizen

 

Groepsreis met een verplichting van een minimum aantal deelnemers. Een groepsreis vereist in sommige gevallen een minimum aantal deelnemers, waarbij beneden het aantal deelnemers de reis niet uitgevoerd kan worden. Bij een onvoldoende aantal deelnemers is een uiterlijke datum voor een kostenloze annulering vastgesteld door OnsKenia.nl. Als regel geldt dat een gewenst minimum aantal deelnemers vermeld wordt, bij de groepsreis die geboekt kan worden.

Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden gehaald dan zullen wij altijd proberen alsnog de groepsreis uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen dan met deelnemers om de volgende mogelijkheden aan te bieden:

- de groepsreis wordt uitgevoerd maar met een prijsverhoging
- er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden
- er wordt een alternatieve reis aangeboden
- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden

Kortingen verleend op basis van het aantal personen deelnemend aan de groepsreis, dienen reizigers rekening te houden bij het annuleren van één of meerdere deelnemende reizigers het individuele tarief bijgesteld kan worden aan het eerder overeengekomen prijs per persoon, op basis van het aantal deelnemende reizigers aan de geplande groepsreis.

 

Artikel 13.  Annulering door OnsKenia.nl

OnsKenia.nl kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, dringende redenen indien de reiziger in gevaar dreigt te komen. De reiziger heeft in dat geval recht op restitutie van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis al ten dele is genoten. Dringende redenen omvatten overmacht, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc.

 

Artikel 14.  Garantie verstrekt door OnsKenia.nl

OnsKenia.nl is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de aangeboden en gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De overeengekomen reisovereenkomst, met uitzondering van intercontinentale vluchten die geen onderdeel uitmaken van de rondreis waarvoor een ticketgarantie is afgesloten, vallen onder de gestelde garantie voorwaarden van de SGR. De voorwaarden zijn na te lezen op de richtlijnen in de garantieregeling van de SGR. Downloaden garantieregeling

 

OnsKenia is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in de reisprogramma's / op de internetsite gepubliceerde reizen en reisovereenkomsten onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

-  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit

   niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit

   de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze voorwaarden liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl. Downloaden garantieregelingNaar boven
OnsKenia.nl
Moerbeilaan 2
3833 AW Leusden
Telefoon 030 - 220 4385